text

מאת בעל הסולם – הרב יהודה ליב הלוי אשלג אודות:  מאמר מקיף בהסבר ענין נתינת התורה דווקא לעם ישראל ; ומדוע עם ישראל מכונה עם הנבחר אם קיבל התורה רק מפני ששאר האומות לא רצו לקבלה ; כיצד יתכן ומהי הסיבה שמצוות "ואהבת לרעך כמוך" כוללת בקרבה כל התורה ; כיצד שייך לקיים למעשה מצוה […]