אור הסולם - שאלות ותשובות - מושגים בקבלה
דף הבית >> שאלות ותשובות >> שאלות ותשובות - מושגים בקבלה

תשובה:

האור הוא השפע המתפשט מעצמות הבורא יתברך. ודע, שכל השמות והתוארים הבאים בחכמת הקבלה, אינם ח"ו בעצמות הבורא ית', אלא רק באור המתפשט מעצמותו ית', אמנם בעצמותו ית', אין לנו שום מלה והגה כלל. לכן אור הוא כל המקובל בעולמות בבחינת "יש מיש", שזהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.


(מקור: תע"ס ח"א או"פ ב' ושו"ת א')

שאלה:

מהו אור?

להרחבה >>

שאלה:

מהו דבקות?

תשובה:

דבקות - היא השואת הצורה, המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה, ושינוי הצורה מרחיקם זה מזה.
מה הם מעלותיו של אותו האדם שזכה לדביקות השי"ת? הן אינן מפורשות בשום מקום, אלא ברמזים דקים. אבל כדי לבאר הדברים  אני מוכרח לגלות קצת לפי מדת ההכרח ואסביר הדברים בדרך משל הגוף עם אבריו אחד הם. וכללות הגוף מחליף מחשבות והרגשים עם כל אבר פרטי שלו...


(מקור: תע"ס ח"א שו"ת יב' ומאמר לסיום הזהר)

מושגים בקבלה

bubbles, bubbles, comments, chat, talk