אור הסולם - סדר תפילה
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> תפילות >> סדר תפילה
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם www.orhasulam.org 
תפילה מאת בעל הסולם זצ"ל


סדר תפילה – מאת בעל הסולם

חננו דעה בינה והשכל, ברוך אתה ה' שחננת לנו דע קודשך. 

חננו סליחה וכפרה על כל עונותינו ומרידתינו ושפלותינו, ברוך אתה ה' שסלחת לעונותינו.

חננו אמונה פשוטה וטהורה ומוחלטת, עד שנהיה בטוחים בעצמינו שלא נשוב לכסלה עוד, ברוך אתה ה' שקבעת אמונתך בנו לנצחיות.

שמרנו שלא נתטנף בשום תענוגי הגוף, ולא תתן לנו מתענוגים הגשמיים שום דבר נוסף על צרכי הנשמה, ותטהר לבינו שלא נרצה אותם בהחלט גדול, ושום דבר נוסף על צרכי השפעת נחת רוח אליך, ברוך אתה ה' שטהרת לבינו עד שאין אנו רוצים משהו יותר מלעשות נחת רוח לך. 

חננו מאתך ברכה גדולה בכל מעשי ידינו כמו שכתוב בכל מקום אשר אזכיר שמי אבוא אליך וברכתיך, ברוך אתה ה' שהשפעת לנו כל ברכותיך שהכינות לבריותיך. 

גאלינו ה' גאולה שלימה מהע' אומות הרודים בנו ומחטיאים אותנו, ברוך אתה ה' שגאלת אותנו. 
ושים עלינו חן גדול בעיניך, ברוך אתה ה' שמצאנו חן בעיניך.

תביאנו ה' אל חדריך הפנימיים להמקום אשר תרוה דודים עם בריותיך, ברוך אתה ה' שהביאני חדריו.
גלה לנו כל סודותיך, ואל תסתר ממנו דבר מכל מה שגילית לכל הנביאים והחכמים יודעי שמך, ברוך אתה ה' שגילית לנו רזי תורה וטעמי תורה. 

תזכינו לתשובה שלימה מיראה ומאהבה ותקבץ כל הזדונות והשפלות שמרדנו בך מעודינו, ותהפוך אותם לזכויות לאור פניך בכל יכולתך, ברוך אתה ה' שקבצת כל עונותינו והפכת אותם לזכויות. 

תזכינו לומר לפניך על כל פנים מלה אחת ואפילו אות אחת בבהירות השלימה בכל משך ימי חיינו, ברוך אתה ה' שמלאת כל חפצינו.

גלה בלבינו אהבתך הנפלאה לא פחות מאהבת נשים, ברוך אתה ה' שבחרתנו באהבת עולם טבעית.
תקע אהבתך בלבינו באופן שגם בעת הליכתי בשווקים וברחובות ובעסקי לא תפנה אלוקותך מלבי אפילו רגע, ואהגה בך יומם ולילה, ברוך אתה ה' שקשרת כל אברי וגידי באהבתך.

זכנו לעבדך עבודות גדולות המעלים לך נחת רוח, ומוכן אני לעמול כשור לעול וכחמור למשא בתכלית כוח שאוכל שאת, כדי לגדל שמך בעולם, ברוך אתה ה' שזכיתני לעמול לפניך בלי הרף.