אור הסולם - למעבר לתוכן עניינים מורחב - הקדמות הסולם
דף הבית >> אודות אור הסולם >> ספרי העמותה >> הוצאת ספרים קבלה - הקדמות הסולם >> למעבר לתוכן עניינים מורחב - הקדמות הסולם
הקדמה לספר הזוהר

תוכן:

          א. בירורים בהבנת מהות האדם והבריאה....................................................... יב

א. ה' שאלות בהבנת מהות האדם ותפקידו, הטעם שמתייסר בעולם, ואיך נמשך מהנצחי בריות נפסדות.

ב-ג. ו' חקירות בהבנת הבריאה שהיא יש מאין, יחסה לבורא, קיום הסטרא אחרא, תחית האדם, והיות האדם מרכז הבריאה.

          ב. בריאת העולם – להטיב לנבראיו..................................................................

ד. אין פועל בלא תכלית, וא"כ, כיון שהבורא המושלם בראנו, וודאי שתחת יד הפועל השלם לא תצא בריה מקולקלת.

ה. מהתבוננות בבורא שבראנו יש להבין כי הבריות הן טובות ונעלות, אלא שצריכים להסתכל על סוף המעשה.

ו. תכלית הבריאה – רצונו להטיב לנבראיו / מחשבת הבריאה מחייבת בריאת רצון לקבל גדול עד מאד לקבל התענוג.

          ג. מציאות הנברא – רצון לקבל........................................................................

ז. הבריאה המחודשת יש מאין, היא הרצון לקבל. אולם המילוי נמשך יש מיש מעצמותו ית'.

ח. בגשמיות, הגרזן מחלק צורה אחת לשתיים. ברוחניות שינוי הצורה מפריד להיקרא ב' צורות, וכפי שינוי הצורה נמדד המרחק והפירוד.

ט. ע"י שינוי הצורה שיש בנברא מפאת הרצון לקבל שבו שאיננו במאציל, נמצא נבדל מהבורא, ובזה נבדל האור להיות חלק אלוקי.

          ד. מהות הקליפות – רצון לקבל, תפקיד הנברא – להפכו להשפעה...........................

י. כדי שהנשמות לא יהיו בפירוד ממנו ית', ברא הקב"ה את העולמות, ונתן את הרצון להשפיע באבי"ע דקדושה, ואת הרצון לקבל באבי"ע דטומאה, שהם נקראות הקליפות / הקליפות והרשעים מכונים מתים להיותן נפרדים מחיי החיים - מהבורא שאין בו רק רצון להשפיע.

יא. העולמות נשתלשלו עד לעוה"ז שיש בו מציאות גוף ונשמה וזמן קלקול עד י"ג שנים, וזמן תיקון ע"י תורה ומצוות מי"ג שנים / כשאדם זוכה להפוך את הרצל"ק להיות עמ"נ להשפיע, נעשה ראוי לקבל את הטוב שבמחשבת הבריאה.

יב. העבודה בתורה ומצוות הוא כדי להגיע להשוואת הצורה שבזה נעשה גמר התיקון / אם הגופים המקולקלים לא היו נמשכים לעוה"ז, לא היה אפשר לתקנם.

          ה. ג' מצבים בבריאה: מחשבת אין סוף, זמן התיקון, גמר התיקון.............................

יג. בנצחיותו ית' העבר והוה והעתיד משמשים כאחד, וע"כ הרצל"ק הופיע תיכף כפי תיקונו העתיד להגלות בגמר התיקון.

יד. ג' מצבים לנשמות: במחשבת הבריאה, בשתא אלפי שנין שזהו זמן התיקון, ואחר תחית המתים שזהו גמר התיקון.

טו. ג' המצבים האלו, מחייבים זה את זה, כי בהבטל אחד מהם – מתבטלים כולם.

טז. מצב הג' של גמר התיקון הוא מוכרח, והבחירה שיש לנבראים היא אם להגיע אליו בדרך תורה או בדרך יסורים.

יז. הגוף המקולקל שיש לנו הוא כלה ונפסד, ונברא רק כדי לתקנו ולקבל צורה הנצחית השלמה כבמצב הא' דאין סוף.

יח. הנצחיות מחייבת שקליפת הגוף שניתנה לעבודה, תהיה כלה ונפסדת / לכל בריות העולם יש ערך רק כפי שיעור התועלת שבהם לאדם.

יט. היסורים שולטים רק על קליפת הגוף שבעוה"ז ללמדנו שיש למחות את הרצל"ק מהעולם / אם כל בני העולם יסכימו שכל רצונם יהיה רק להשפיע יתבטלו כל היסורים, וזה הוכחה שהיסורים הם גילוים מוצעים שיש לבטל הרצל"ק / מצוות שבין אדם לחברו קודמות.

          ו. מהות הגוף – רצון לקבל, מהות הנפש – רצל"ק מתוקן בעמ"נ להשפיע...................

כ. מהותנו הוא הרצל"ק כפי גמר תיקונו שהוא ע"מ להשפיע / אע"פ שאנו מחוסרי זמן לגמר התיקון, אין זה פגם במקום שהגמר מחויב בהחלט / הגוף בצורתו הרעה אינו פוגם את מהותנו כיון שעומד להיבטל, ורק הנפש שמהותה רצון להשפיע – נצחית.

כא. מהות הנפש אינו חומר שכלי, אלא רק רצון לקבל שקיבל מכח תיקונים רצון להשפיע / ההבחן בין עצם לעצם הוא לפי הרצל"ק שלו, אם לתאוות בהמיות, לכבוד ושליטה, או למושכלות

כב. השינויים בין אדם ואדם הם לפי מיזוג רצונותיו.

כג. מילוי הרצון להשפיע שבנפשות הוא לפי מחשבות והשכלות גוף האדם שמתלבשת בו.

כד. הגוף שהוא הרצל"ק – הוא בן תמותה, הנפש שמהותה רצון להשפיע, נצחית וקיימת לעד.

          ז. טעם רקבון הגוף ותקומתו בתחית המתים........................................................

כה. מחשבת הבריאה להנות לנבראיו, מחייבת שהגוף שהוא הרצל"ק יקום לתחיה אחר שהתבטל והושג רק רצון להשפיע, כדי שיוכל לקבל את כל טוב הבריאה בצורה מתוקנת עמ"נ להשפיע.

כו. בגמר התיקון הרוחנו פי שנים, כי גם כל הטוב שבמחשבת הבריאה מתקבל, וגם ישנה השואת הצורה ליוצרה בכח הכוונה עמ"נ להשפיע.

כז. תחית המתים תיתכן רק אחר שזכינו לשלול את הרצל"ק, שאז אפשר להתגבר עליו ולתת לו צורת השפעה.

כח. הטעם שאמרו עתידים מתים להחיות במומם: כדי שיוכל להתקיים בגופם מחשבת הבריאה.

          ח. ד' חלוקות בעבודת האדם...........................................................................

כט. ד' חלוקות בזמן העבודה: א) להשיג את הרצל"ק המופרז ממערכת הטומאה, וזהו לא פחות מי"ג שנים.

ל-לא. חלוקה ב) מי"ג שנים ואילך להשיג רצון לקבל לרוחניות / מדרגה זו נבחנת לקדושה, כי מלבד שמשיג בה את גדלות הרצל"ק, הנה היא מביאתו ל'לשמה' / צריך להתאמץ לבא ל'לשמה', דבלאו הכי יפול בפח הטומאה / המדרגה הסופית בחלוקה זו - שיתאהב בקב"ה בתאוה גדולה בדומה לתאוה גשמית, ובזה ישיג חלוקה הג'.

לב. חלוקה ג) היא העבודה ברצון להשפיע, שאז זוכה להשוואת הצורה ויכולים להתלבש בו ה' חלקי הנפש / חלוקה ד) היא אחר תחית המתים, שמתקן את הרצל"ק בעמ"נ להשפיע, ויש הזוכים לזה בעוה"ז.

          ט. ביאור הענין שהאדם הוא מרכז הבריאה.........................................................

לג. יש להבין מהו שאמרו שכל העולמות נבראו עבור האדם הקטן.

הנח"ר של הבורא להנות לנבראיו שהם ירגישו שהוא המשפיע, ואז משתעשע עימהם כאב עם בנו החביב לו.

לד. להכין בריותיו נבראו ד' מדרגות רצל"ק ונשלמות בבחי"ד המתפתחת ע"י ג' הבחינות הקודמות לה.

לה. בחי"א של הרצל"ק היא במידה מועטת ובחי' דומם.

לו. בחי"ב של הרצל"ק הוא בחי' צומח שיש לכל פרט תנועה פרטית.

לז. בחי"ג של הרצל"ק הוא בחי' חי שיש לכל פרט הרגש חפשי פרטי.

לח. בחי"ד של הרצל"ק הוא מין האדם שיש בו הרגש זולתו, ונמצא חסר גם במה שיש לזולתו.

לט. תכלית הבריאה חלה רק על מין האדם, שבו יש הכנה של הרגש זולתו, וע"כ יחול עליו הרגש האלקי והטבתו בעת שישווה צורתו ליוצרו.

מ. המשוקעים ברצל"ק ולא ניסו לקבל התבלין בתורה ומצוות דומים לתולעת הנולדה בתוך הצנון הבטוחה שעולמו של הקב"ה קטן מר וחשוך.

          י. ה' העולמות א"ק ואבי"ע ודרך השגתם על ידי עבודת האדם.................................

מא. מציאות העולמות נחלקת לה' עולמות בדרך כלל שהם א"ק ואבי"ע שהם בחינת הספירות כח"ב תו"מ, והאורות שבהם הם נרנח"י, ונרמזים באותיות שם הויה.

מב. ה' העולמות כלולים זה מזה, כך שבכל עולם יש ה' ספירות כח"ב תו"מ / בכל עולם יש דצח"מ רוחניים אשר מלבישות זו על זו, וכלם מלבישים על נשמת האדם, כי הם יצאו רק לשמשו ולהועילו.

מג. האדם בעת לידתו מקבל אחוריים של נפש דקדושה / כל הנוהג במציאות כל העולמות נוהג בפרטיות בכל חלק קטן / גם בפרט אחד במין המדבר יש דצח"מ פרטיים שבהם מלובשת הנפש דקדושה.

מד-ה. ע"י תורה ומצוות אפי' בלא כוונה נבנה הדומם דנפש דקדושה, ומלביש את המלכות דעשיה / כשנולד פרצוף הנפש דקדושה נולדת גם נקודה ממדרגת הרוח העליונה, דכן הדרך בכל המדרגות.

מו. האור הוא אלוקיות גמורה ואין בו שינוי, והכלים הם המודדים את האור כלפי המקבלים.

מז. ע"י תורה ומצוות בכונה נבנית קומת הרוח באדם, ומלביש את התפארת דעשיה, ומכונה צומח דקדושה.

מח. ע"י עסק בסודות התורה וטעמי המצוות נבנית קומת הנשמה, ומלביש את בינה דעשיה ומכונה חי דקדושה.

מט. ע"י אור הנשמה שהשיג נפתח הפתח לעסוק בכל מצוה ע"פ כונה אמיתית שבה, וע"י אורות הללו מטהר את חלק המדבר שברצל"ק לעמ"נ להשפיע ומשיג אור החיה המלביש לספירת החכמה, ומכונה מדבר דקדושה.

נ. כל אורות הנרנח"י האמורים הם רק נרנח"י דנפש של עולם העשיה, וכעין זה יש גם נרנח"י ביצירה בריאה ואצילות וא"ק.

נא. כדי לזכות לנפש דעשיה צריך לטהר את חלק הדומם בקביעות, אך כדי לזכות לרנח"י דעשיה אין הטהרה צריכה להיות בקביעות מוחלטת.

נב. כשמטהר חלק הצומח ברצל"ק בקביעות הוא עולה לעולם היצירה.

נג. כשמטהר חלק החי ברצל"ק בקביעות עולה לעולם הבריאה.

נד. כשמטהר חלק המדבר ברצל"ק בקביעות עולה לאצילות, וכשזוכה יותר עולה לא"ס.

נה. אי אפשר להגיע לטהרה הרצויה במחשבת הבריאה ללא סיוע כל הנרנח"י שבעולמות.

          יא. החיוב לעסוק בפנימיות התורה...................................................................

נו. כל פרט במציאות נחלק לנרנח"י, באופן שאי אפשר להשיג אפי' דומם דעשיה בלי ד' חלקי העבודה הנ"ל, היינו תומ"צ בכוונה וסודות התורה וטעמי המצוות.

נז. היבשות והחשכות שבדורנו משום שאפי' עובדי ה' שמטו ידיהם מהעסק בסודות התורה.

          יב. טעם כתיבת פירוש "הסולם" ושכן נקרא שמו..................................................

נח. סיבת המניעה מעסק בסודות התורה שמא יכשלו בעשית פסל ודמות / כתיבת הפרושים על כתבי האר"י והזוהר היא לבאר הנמשל הרוחני / פירוש הסולם הינו כעין סולם שניתן לעלות בו להעמיק בדברי הזוהר, ואינו מטרה כשלעצמו.

          יג. מחבר ספר הזוהר.....................................................................................

נט. כל המצוים בספר הזוהר הסכימו שמחברו רבי שמעון בר יוחאי.

ס. לפי מה שזכיתי להתבונן בספר זה, איני רואה לחקור ביחוסו, כי מי שיהיה מחברו, הרי הוא גדול מכל שאר הקדושים האחרים.

          יד. הטעם שהזוהר נגלה לדורות האחרונים..........................................................

סא. יש להבין למה הזוהר ודברי האר"י וביאורם הולכים ונגלים רק לדורות אחרונים / שתא אלפי שני של העולם נחלקים לראש תוך סוף, וגילוי האורות הגדולים תלוי דווקא בגילוי הכלים התחתונים, וע"כ ככל שמתגלים יותר מהב' אלפים תחתונים, מתגלה יותר הכיסוי על הזוהר וחכמת הקבלה / בדורנו כבר ניתנה הרשות לגלות דברי הזוהר והאר"י בשיעור חשוב.

סג. בבירור הנשמות, כל הזך יותר נברר תחילה, וע"כ אין קץ לשיעור מעלת דורות הראשונים על האחרונים. אך גילוי הכלים והאורות הוא דווקא ע"י האחרונים.

סד. גם בגמרא מצינו שהגם שדורות הראשונים יותר חשובים, גילוי חכמת התורה הוא ע"י האחרונים.

סה. חלק המעשה שבתורה נמשך מבחי' הכלים, וע"כ אסור לחלוק על הראשונים שכליהם יותר מושלמים.

          טו. חלוקת כל פרטי העולם לפנימיות וחיצוניות והחוב להגברת הפנימיות............... 1

סו. בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. בעולם כולו, באומות העולם עצמם, בישראל, ובעובדי ה' ובכל אדם.

סז. כשאדם מישראל מגביר חלק הפנימיות שבו על חלק החיצוניות שבו הוא גורם גם לכל פנימיות העולם שתגבור על החיצוניות.

סח. מעשה הפרט לפי ערכו מוריד ומעלה את הכלל כולו.

סט. ע"י העסק בפנימיות התורה, מגביר חלק הפנימיות שבעולם שהם ישראל, שיגברו על החיצוניות שהם אומות העולם, וע"כ בזה תלויה גאולת ישראל.

ע. ציטוט דברי תיקוני הזוהר על כך שע"י שלא משתדלים לעסוק בחכמת הקבלה גורמים לחורבנות שבעולם.

עא. חובה על כל אחד ואחד מאתנו להגביר את מעלת פנימיות התורה כחשיבותה על חיצוניות התורה.

* * *

הקדמה לתלמוד עשר הספירות............................................................... 1

א. הטענות נגד לימוד חכמת הקבלה......................................................................... 1

א) ה' שאלות על הצורך והנחיצות בלימוד החכמה

ב. החיים האמיתיים – חיי תורה ומצוות................................................................... 1

ב) מהו הטעם בחיינו, היינו היסורים שבעולם, מי הנהנה מהם.

ג) מקיימי התורה והמצוות כהלכתם רואים ומעידים כי טוב ה' וברא העולמות להיטיב לנבראיו.

רשעים בחייהם קרויים מתים, כי טוב מותם מחייהם, מפני שיסורים שלהם מרובים על קצת התענוג שבחייהם, ורק ע"י תורה ומצוות זוכים לחיים האמיתיים.

החי בתורה ומצות יש לו נחת גם בבנים שמוליד.

ד) בעבודת הבחירה, יש עבודה רבה לבחור להתייגע בתורה ומצות להשפיע נחת רוח ליוצרו, אבל הקב"ה מניח ידו על הצד הטוב בכך שנותן לו רק בחיים אלו להימלט מחיים הגשמיים המלאים יסורים ומכאובים ללא תוכן.

ג. חכמת התורה – מהותה והדרך לקניינה.................................................................. 1

ה) מדוע דרכה של תורה צריכה סיגופים וחיי צער?

מדוע אומרים חז"ל שהחי חיי סיגופים אלו, אשריו גם בעולם הזה?

ו) עסק התורה והמצות הוא בכדי להשפיע נח"ר ליוצרו ולהסתלק מרצון לקבל הנאה לעצמו, והתחבולה הראשונה לבא לזה היא לסלק עצמו מכל הנאה שבחיי עולם הזה עד שיחיה חיי צער.

כשזוכה לעסוק בתורה ומצות על מנת להשפיע, זוכה להשיג את מטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו.

ז) ב' צדדים במטבע התורה והמצוות: צד א' לטהר גופו מן הרצון לקבל – ואז צריך לחיות בצער, צד' ב' כשמוכשר לקיים התומ"צ עמ"נ להשפיע – שאז זוכה לחיים מאושרים בעולם הזה ובבא.

ח) שאר חכמות העולם אין צריכים סיגופים, כי אין במטרתן להכשיר האדם להשיג הטוב שבבריאה.

ט) חיי עולם הזה המאושרים מוכנים רק למי שהשלים את דרכה של תורה.

י) האור יצא ביום א' בכל שלימותו בתכלית עידונו, אלא שנגנז כדי להכין מקום בחירה ועבודה, והעוסקים בתורה ומצות לשמה זוכים בו לעתיד לבא.

יא) חכמי התלמוד המציאו דרך חדשה לזיכוך במקום הסיגופים, והוא ע"י עסק בתומ"צ שלא לשמה, שבמאור שבתורה יש כח להחזירו למוטב .

ד. התנאים הנחוצים בדרך לימוד התורה.................................................................... 1

יב) עסק התורה שלא לשמה מועיל רק למי שמאמין בהשי"ת, אלא שמשתפים הנאת עצמם בזה. משא"כ מחוסרי אמונה אינם מקבלים מהמאור שבתורה, אלא להפך, שנחשכות עיניהם.

יג) הלומדים שלא שלמה שלא זכו לבא לשמה היינו משום שהם מחוסרי אמונה, אבל הזוכים באמונה שלמה, מובטחים לבא ללשמה.

יד) בשיעור האמונה של האדם בה' הוא מקצה לו זמן מיומו לעסוק בתורה ועבודה, וזהו "תורתו אומנתו".

טו) אין לאדם לצפות לבא ללשמה, אלא אם יודע בנפשו שזכה לאמונה בה' ותורתו כראוי.

טז) יישוב הסתירה אם ראוי הלימוד שלא לשמה או שהוא כסם המות – תלוי אם יש עוסק בלימוד לשם מצות הלימוד ומשתף הנאת עצמו, או שלומד רק להנאת עצמו.

יז) לפני הלימוד חייבים להתחזק באמונה ולכוון שהיגיעה תהיה לשם מצוה, ובדרך זה תתחזק גם אמונתו.

גם מי שלא זכה לאמונה יש לו תקוה אם ישים לבו לזכות ע"י התורה.

אין עצה אחרת להפטר מיצר הרע אלא ע"י התורה.

יח) הנותן ליצר הרע את תקפו – ברא גם כן את התרופה למחותו.

העוסק בתורה ולא העביר ממנו היצר הרע, זהו משום שהתרשל בכמות או באיכות, היינו בנתינת דעת להמשיך את המאור שבתורה.

אין יוצא מן הכלל בתרופת התורה תבלין ליצר הרע.

ה. בחכמת האמת ישנה יותר סגולה להמשכת המאור שבתורה...................................... 1

יט) לשון רבי חיים ויטאל בענין לימוד חכמת הקבלה לפני תורת הנגלה.

כ) דברי הרח"ו תמוהים, כיצד אומר לעסוק בחכמת האמת מפני שלא הצליח בתורת הנגלה.

כא) איזו הצטיינות צריך לזכות בחכמת התורה, הלא מובא במדרש שדי ביראת ה' וקיום המצוות.

כב) מה שכתב הרח"ו שמי שלא הצליח בחכמת הנגלה יעסוק בחכמת האמת, היינו בשלא הצליח למחות את היצר הרע.

בחכמת האמת יותר קל למשוך את המאור שבתורה, משום שאינה לבושה בלבושים חיצונים אלא בשמותיו של הקב"ה, שאז קל לכון דעתו ולבו להשי"ת.

כג) הזמן שאדם צריך להרגיל עצמו במאור שבתומ"צ בטרם יחפש לו תחבולות נוספות, הוא ג' או ה' שנים.

רח"ו אומר שהתחבולה המוצלחת ביותר היא עסק חכמת הקבלה.

כד) אין להקל מלימוד תורת הנגלה בכל המוכרח הלכה למעשה.

כה) מי שמצליח לקיים תומ"צ לשמה אינו צריך ללמוד חכמת הקבלה, כי אז נשמת אדם תלמדנו, אך מי שלא מצליח וכבר עברו עליו ג' או ה' שנים בלימודו, יש לו ללמוד חכמת הקבלה.

כו) יש למלאות כריסו בש"ס ופוסקים, אבל זהו בזוכים ל"לשמה" או קודם שעברו ג' או ה' שנים.

ו. ב' חלקים בחכמת האמת: סתרי תורה, וטעמי תורה שמצוה לגלותם............................. 1

כז) ב' חלקים בחכמת האמת: סתרי תורה שהוא בחי' ראש וג' ספירות ראשונות שאסורים בגילוי, וטעמי תורה שהם בחי' גוף וז' ספירות תחתונות, שמותר ומצוה לגלותם

החלוקה בין ג' הראשונות לז' תחתונות היא בכל פרט בעולמות אבי"ע

כח- כט) בגמרא מובא שהמכסה את סתרי התורה והמגלה את טעמי תורה נוטלים שכר גדול

ל) מה שמובא שאין מוסרין את החכמה אלא למי שליבו דואג וכו' היינו בסתרי תורה שמהם אין זכר בספרים

כל גדולי האומה הדפיסו ספרים בחכמת הקבלה, שאין גילוי גדול מזה, והיינו משום שעוסקים בטעמי תורה שמצוה גדולה לגלותם, כי בגילויים, ולרבים דווקא, תלוי ביאת גואל צדק

ז. הטעם שביאת גואל צדק תלויה בהתפשטות לימוד הקבלה לרבים............................... 1

לא) דברי התיקוני זוהר אודות הנמנעים מלימוד הקבלה והעושים עמ"נ לקבל פרס שגורמים לכל חורבנות העולם ולהסתלקות רוחו של משיח

לב) יש להבין מדוע רגזה הארץ על 'שלא לשמה' על אף שקי"ל שכן צריך להיות, וכן מדוע ממשיל זאת לשפחה היורשת לגברתה

לג) הלימוד שלא לשמה הותר רק כדי שע"י המאור שבה יגיע ללשמה, ונמצא שהוא כשפחה, ונקרא עולם עשיה דקדושה.

מי שאין אמונתו שלמה והלימוד לא יביאנו ללשמה, נמצא ברשות השפחה דקליפה העושקת התורה ועבודה שהיו צריכים לבא לרשות השכינה

לד) ע"י אור החסד הנמשך דווקא בעבודה שלא עמ"נ לקבל פרס נמשך אור החכמה שהוא רוחו של משיח וענין הגאולה השלמה

לה) אם ישראל עוסקים ב'שלא לשמה' באופן שיביאנו ל'לשמה', נבחן שהשכינה ביניהם, אלא שבגלות והסתר

אם העסק שלא לשמה אינו ראוי להביא ל'לשמה' נגרם צער לשכינה על סילוק רוחו של משיח

הצער על שלא עוסקים בחכמת הקבלה הוא משום שהמאור שבה יותר ראוי להביאו ללשמה

לו) אריכות הגלות והיסורים תלוים ומחכים עד שנזכה ל'לשמה', ולטהרה זו אפשר לכלל ישראל להגיע רק ע"י לימוד הקבלה המספיק גם לקטני הדעת

לז) מה שהיו שנטו מדרך ה' בשל חכמת הקבלה זהו משום שעסקו בדברים האסורים לגלות או שתפסו דברי חז"ל במשמעותם החיצונית ועברו על 'לא תעשה לך פסל וכל תמונה'

ח. בירורים בהבנת תורה לשמה – יגעתי ומצאתי – ההסתר שבתורה............................... 1

לח) העסק הרצוי בתורה מכונה 'לשמה' ולא 'לשמו' כראוי להגדיר לעושה נח"ר ליוצר, משמע שיש בו ענין נוסף לשם התורה.

לט) התורה נקראת תורת חיים, ו'לשמה' הכוונה שיכוון לפירושה של התורה שהיא חיים

יש להבין איך ובמה נעשית התורה לסם המות

מ) הלשון 'יגעת ומצאתי' קשה, כי יגיע היא טורח עבור קנין, ומציאה הוא דבר הבא בהסח הדעת

מא) מדוע נאמר שהקב"ה מסתר עצמו בתורה דווקא ולא בדרכים הגשמיים. ומדוע בא ההסתר בכלל. ודבר ביקושו ומציאתו, מה הם ולמה הם

ט. סיבת הריחוק מה' – העדר ההשגחה הגלויה........................................................... 1

מב) הסיבה לריחוק ה' ולכך שאנו עוברים רצונו - מעוט ההבנה בהשגחתו ית'

מג) אם היה בעולם השגחה גלויה היו כל באי עולם צדיקים גמורים

מד) מתוך שאיננו רואים בעינינו שכר מצוה והפסד עברה, אנו נתקלים על כל פסיעה ופסיעה

י. ד' דרגות בהשגת ההשגחה, והעבודה הנוהגת בזמנים אלו.......................................... 1

מה) יש ד' סוגים בהשגת ההשגחה: הסתר אחד והסתר תוך הסתר, השגת שכר ועונש והשגת הנצחיות

מו) בתורה מדויק שמתחילה יש הסתר אחד, ואח"כ הסתר כפול. ויש להבין עניינו

מז) גילוי פני ה' הוא כשמרגישים את ה' כי טוב הוא

מח) בעת שמקבלים יסורים נבחן זה לאחורים, כי פניו נסתרות, ונקרא הסתר אחד. ואז צריכים התחזקות באמונה משום שקשה להכירו מאחוריו

מט) ברבות היסורים נגרם הסתר כפול שאפילו אחוריו אינם נראים, כי באים לידי כפירה שתולים זה במקרה וטבע ולא בשכר ועונש

נ) בזמן הסתר אחד מאמינים בשכר ועונש, שהיסורים באים מחמת שאינם דבוקים בה'

נא) בזמן הסתר א' אע"פ שקשה להכיר את ה' ובאים לידי עברה נק' רשע שאינו גמור והעברות חשובות לשגגות

נב) בהסתר כפול שפוקר לגמרי בהשגחה, נק' רשע גמור ועברות חשובות לזדונות

נג) עבודת הבחירה שעליה נאמר לפום צערא אגרא נאמרת על זמני ההסתר

יא. תשובה מיראה ומדרגת 'בינוני' - בהשגת גילוי פנים .............................................. 1

נד) אחר שהשלים מידת ידיעתו, עוזר לו ה' וזוכה לגילוי פנים והשגחה גלויה

נה) השגת ההשגחה באה בב' מדרגות: הראשונה, שמשיג שכר ועונש בהחלט, ומרגיש הטעם הטוב בכל מצוה והמרירות בכל עברה, ונמצא בטוח של יחטא

נו) מדרגה זו נקראת 'תשובה' שעליה נאמר ששלמותה היא שיעיד עליו ה' שלא ישוב לכסלה עוד. והיינו משום שזכה לגילוי שכר ועונש

נז) תשובה זו נקראת תשובה מיראה, משום שכל הבטחון שלא ישוב לכסלה הוא מיראת העונש

נח)בתשובה מיראה נעשים הזדונות לשגגות משום שנתקן זמן הסתר הכפול שבו חטא מחמת חוסר הידיעה בשכר ועונש

ס) הסתר הא' לא מתוקן בתשובה מיראה משום שגם אז האמין בהשגחת שכר ועונש

סא) 'צדיק' מכונה המצדיק השגחת ה' כמות שהיא באמת, שהוא בתכלית הטוב. והזוכה לגילוי פנים ראוי להקרא צדיק, אך לא צדיק גמור, כי לא תיקן את הסתר הא'

סב) בתשובה מיראה מכונה 'בינוני', כי הוא בינוני בין יראה לאהבה שאז נק' צדיק גמור

יב. תשובה מאהבה ומדרגת צדיק גמור – בהשגת הטוב ומטיב....................................... 1

סד) מדרגה ב' דגילוי פנים, זהו השגת השגחת טוב ומטיב, ונק' צדיק גמור ותשובה מאהבה

הסתר כפול והסתר אחד והשגת שכר ועונש הם הכנה להשגת ההשגחה האמיתית והנצחית

סה) מדוע הזוכה להשגת שכר ועונש נמצא עדיין נמצא בחסרון

יג. מהי מהות מצות אהבת ה'.................................................................................. 1

סו) קושית המפרשים איך התורה מחייבת את מצות אהבת ה', שאדם אינו יכול לכוף עצמו עליה. ותירוצם, שע"י קיום תרי"ב מצוות כהלכתן נמשכת אהבת ה' מאליה

סז) דבריהם צריכים ביאור, כי אם מצוה זו באה מאליה, למה נכתבה

סח) כל נטיות ומידות האדם נבראו ונטבעו רק כדי להשלים עמהם חפץ ה'

סט) מתוך מדות האהבה שאדם נוהג בהם כלפי חברו, נבין מהות אהבת ה'

יד. ד' מידות באהבה בין אדם לחברו ובין אדם למקום.................................................. 1

ע) מידה א' באהבת חברו היא אהבה התלויה בדבר, ויש בה ב' מדות: א' שבעבר הרעו אחד לשני, ב' שמעולם עשו רק טובות

עב) מידה ב' היא אהבה שאינה תלויה בדבר, ואוהב אותו מתוך הכרת מעלתו. ויש כאן ב' מידות: א', טרם שמכיר כל עסקי חברו עם אחרים, באופן שאם היה רואם בשטחיות אהבתו היתה נפגמת, ב' שמכיר את כל עסקיו ומצא שאין בהם דופי שאז זו אהבה נצחית

עד) ד' מדות אהבה אלו נוהגות בין אדם למקום, והם בבחי' סיבה ומסובב שאין לזכות למידה ב' בטרם זכה למידה א'

עה) צריך להבין כיצד אפשר לזכות לאהבה התלויה בדבר בשעה ששר המצוות לא מגולה בעולם הזה. ובוודאי קשה איך יזכה למין הב' של אהבה התלויה בדבר בשעה שמחויבים לעבור בתחילה בב' בחינות דהסתר פנים

טו. ביאור הברכה 'עולמך תראה בחייך', מדרגת 'פקיחת עינים', ו'לעולם יראה אדם עצמו כרשע'        1

עו) צריך להבין בברכה 'עולמך תראה בחייך', למה לא ברכו 'עולמך תקבל בחייך', ולמה לו לראות העולם הבא בחיים, ולמה ברכה זו עומדת בראש הברכות

עז) צריך ביאור מהו ענין ראיית עולם הבא מחיים

עח) הראיה מגיעה ע"י פקיחת עינים בתורה, ולפני כן אינו נחשב אפילו לצדיק שאינו גמור, ולכן ברכת הראיה בראש כל הברכות

עט) מהי הסיבה שלפני פקיחת עינים בתורה מושבע האדם להחזיק עצמו כרשע

פ) עבודת ויגיעת האדם היא בזמן הסתר פנים , כי אז יש בחירה, ואז הנח"ר מעבודתו עולה על עבודת המלאכים

פא) העבודה בזמן ההסתר היא מעבר לשלמות שבשכר מצוה, ולפום צערא אגרא

פב) כשמשלים את מעבר ההסתר, זוכה לגילוי פנים, ולפני כן אי אפשר שלא יבא לידי עברה, וגם מצוות האהבה והיראה אינו יכול לקיים כהלכתן

פג) השגת השגחת שכר ועונש באה לאדם ע"י ישועת ה' בפקיחת עינים בתורה

פד) אע"פ שלא הגיע השכר לידו, מספקת לו ההשגה הברורה בידית השכר להרגיש התענוג עתה

פה) השגת ההשגחה גורמת שיתדבק במצוות ויפרוש מעברות, ודבקות זו עוזרת לו לזכות גם לתשובה מאהבה ולהיות צדיק גמור

פו) תמיהות בהבנת הגמרא 'אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, תהא בעיניך כרשע'

פז) בטרם זכה לפקיחת עינים בתורה אינו יכול לרמות שהינו צדיק, כי מרגיש שחסרים לו האהבה ויראה בשלמות, ושום יגיעה וכפיה לא תועיל

פח) מצוות האהבה ויראה מסורות לאדם עצמו, ועל כן בני העולם עלולים לטעות בו שהוא צדיק גמור, ומוזהר האדם לא להאמין להם אז

פט) ע"י ההשגה בתורה, יכול לידע ולהרגיש השכר בעולם הבא, וזוכה לבא לידי אהבה התלויה בדבר

צ) ע"י שמתאמץ בתומ"צ מבחי' אהבה תלויה בדבר, זוכה לבא לאהבה הנצחית והשגת הטוב ומטיב, שאז נקרא צדיק גמור וזדונות נעשין כזכויות

צא) בזוכה להשגחת שכר ועונש שאינו נחשב לצדיק גמור כי חסר ממצות האהבה

טז. ביאור מצות אהבת ה', יגעתי ומצאתי, וחיוב התורה לשמה...................................... 1

צב) התורה חייבה על מצות האהבה, היינו שיתעסק אשם בתומ"צ שלא לשמה שמתוך כך יבא ל'לשמה'

צג) היגע בתורה מוצא את גילוי פני ה' הנאמר בפסוק 'ומשחרי ימצאנוני', ועל כך סובבים דברי התנא 'יגעתי ומצאתי תאמן'

צד) לא ניתן למצא את פניו ית' ללא יגיעה, וזהו 'לא יגעתי ומצאתי אל תאמן'

צה) התורה נקראת 'תורת חיים', כי ה' הוא מקור החיים והטוב, וזוכים לגילוי פנים זה ביגעים בתורה

צו) הזוכים בגילוי פנים אינם יכולים לפרוש מקיום המצוות והחיים מושפעים להם ממקורם ללא הפסק

צז) חז"ל הזהירונו ללמוד 'לשמה', היינו ללמוד באופן שיזכה להגיע לחיים, כי תורת חיים היא

צח) מצות האהבה היא בידינו, משום שאפשר להתייגע בתורה ומצוות עד שזוכה לגילוי פנים והאהבה נמשכת מאליה.

מי שאינו מאמין שאפשר לזכות ע"י היגיעה לגילוי פנים – הוא אינו מאמין לדברי חז"ל

יז. ענין ההסתר, ההסתר שבתורה, ושהלומד שלא לשמה – תורתו נעשית לסם המות.......... 1

ק) הקב"ה מסתיר את עצמו בכוונה כדי שיבקשוהו וימצאוהו, כי אין דרך לבא לגילוי פנים אלא בהקדם של הסתר.

קא) ההסתר בעת יסורים גדול יותר באדם העוסק בתורה, כי קשה לו לדון את קונו לכף זכות, וזהו שאמרו שהקב"ה מסתיר עצמו בתורה

הכובד שמרגיש ע"י התורה הוא כדי לעוררו להשלים סך היגיעה הדרוש

קב) הלומד שלא לשמה תורתו נעשית לו סם המות כי היא מוסיפה לו הסתר פנים

קג) השם 'תורת הנסתר' רומז שה' מסתתר בתורה, ו'נגלה' מרמז' על שה' נגלה ע"י התורה

משום כך אמרו שהשגת התורה מתחילה בסוד ומסיימת בפשט

יח. ביאור המדרגה באהבת ה' שירגיש שמאז ולעולם קיבל רק טובות............................... 1

קד) ניתן לזכות למדרגת אהבה התלויה בדבר, כי ע"י פקיחת עינים בתורה ניתן להשיג שכר המצוה וההטבה הגדולה הכלולה במחשבת הבריאה

קה) עדיין יש להבין כיצד ניתן לזכות לאהבת ה' באופן שירגיש וידע שנעשו לו מעת לידתו רק טובות ולא רעות

קו) השב מאהבה נעשין לו זדונות לזכויות

קז) משום כך, הוא שמח על כל הזדונות, וכן על ההסתרות שהיו לו שהביאו לזדונות, כי נעשו לו הכנה לקיום מצוה, ומקבל עליה שכר

קח) זהו דומה למעשה ביהודי שהוכה, וציווה האדון שיקבל אלף אדומים תמורת כל מכה, ועתה הוא מצטער מדוע לא קיבל יותר מכות

קט) נמצא, שהזוכה שזדונותיו נעשין לזכויות, זוכה לאהבה בבחי' הב' שמעולם לא קיבל רעה

יט. ביאור דברי חז"ל בעושה מצוה אחת אם הכריע עצמו את כל העולם..................... 1

קי) כדי להבין איך זוכים לאהבה שאינה תלויה בדבר, יש להבין מקדם דברי ר' אלעזר ב"ר שמעון שהעושה מצוה אחת מכריע כל העולם לכף זכות

קיא) דברי ר' אלעזר ב"ר שמעון טעונים הסבר

קיב) דברי תנא קמא שיראה עצמו מחצה זכאי ומחצה חייב, מוקשים

קיג) הברייתא מדברת באדם זכה לדרגה ראשונה של אהבה וחש בעצמו שהוא צדיק גמור, ואילו היא אומרת שהוא עדיין בינוני, כי עוד לא זכה למצות האהבה

קיד) תשובה מיראה מתקנת רק מכאן ואילך, אך לא את היסורים והעברות שקדמו לכך

קטו) משום כך הזוכה לתושבה מאהבה נקרא חציו זכאי – היינו מכאן ואילך, וחציו חייב – מחצית שנותיו טרם שעשה תשובה, שעוד לא תוקנו

קטז העושה תשובה מאהבה מכריע את היסורים שהיו לו בעבר – לכף זכות

קיז) כל עוד והוא בינוני אל יאמין בעצמו, ויחשוב שבאם יעבור עברה אחת, יכריע עצמו לכף חובה ויאבד כל השגתו

קיח) רבי אלעזר ברבי שמעון מדבר מבחי' הד' של אהבה שהוא טוב ומטיב לרעים ולטובים

קיט) כל כמה שאדם אינו יודע עסקי הנאהב עם כל בני העולם, לא יכול לבא לאהבה נצחית

קכ) משום כך מוסיף רבי אלעזר בדבריו את כל העולם, שהוא נידון אחר רובו

העולם והיחיד, מעת שעשו תשובה מאהבה, אזי אפילו רשעים גמורים נעשים לצדיקים גמורים

קכא) הזוכה לתשובה מאהבה זוכה שמתגלה לו איך כל בני העולם סופם לזכות לתשובה מאהבה, ותיגלה לכולם ההשגחה הנפלאה

אחרי שהיחיד זוכה להשיג הכרעת כף זכות של העולם, הרי זה דומה לו כבחינת עולמך תראה בחייך כאילו שכבר השיגו זאת

תנא קמא לא עוסק בבחינה ד' של אהבה שמשיג ההטבה לכל העולם

כ. כדי לזכות לתכלית האהבה יש להצטער בצרת הציבור................................... 1

קכב) דברי חז"ל בענין החובה להצטער עם הציבור, ומידת בינונים ומידת רשעים ועונשם.

קכג) דברי חז"ל מוקשים מכמה פנים

קכד) בכל אדם נבחן מידת רשעים – בזמן הסתר, מידת בינונים – בתשובה מיראה, מידת צדיקים – בזמן שזכה לתשובה מאהבה בבחי' הד'

קכה) אי אפשר לזכות לתכלית תשובה מאהבה אם לא זוכה להכריע כל העולם לכף זכות, ההופך כל הצער לתענוג נפלא

כדי שכל יסורי העולם יהפכו לתענוגים נפלאים בעת שזוכה לתשובה מאהבה, צריך האדם להצטער עם הצבור באותו אופן שמצטער בצרותיו עצמו

קכו) אם זוכה למדרגת בינוני, הגם שהוא מלא בשמחה מבחי' עולמך תראה בחייך, אולם הזדונות שלו נעשו רק לשגגות, ולא יכול להיות להם כפרה אם לא ציער עצמו עם בציבור

קכז) באדם שבא למדרגת 'בינוני', מידת הרשעים שהיתה בו קודם לכן, אינה חפצה שימות, משום שאין לה תיקון לעולם הבא

קכח) בחינת הצדיק גמור שהאדם צריך לזכות בה, נאבדת ממי שאינו מצער עצמו עם הציבור

כא. מידת צדיקים, בינונים, ורשעים........................................................... 1

קכט) בכל ילוד אשה עוברים ג' המידות של רשעים בינונים וצדיקים

משיגי ההשגחה בבחינת הסתר, נקראים רשעים, כי לדעתם העולם מתנהג בהשגחה לא טובה

השם' רשע' מתגלה באדם מעמקי הרגשתו, ולא חשוב הדיבור או המעשה שאומר בפיו

קל) הזוכים לתשובה מאהבה נבחנים לבינונים, כי לפי מצבם עתה שזכו לגילוי פנים יש להם כף זכות, אמנם כל היסורים מזמן העבר עומדים בעינם ונקראים כף חובה

קלא) הזוכים לתשובה מאהבה שזדונות נעשין כזכויות, נחשבים צדיקים, כי מצדיקים השגתו ית' גם על זמן ההסתר

קלב) המתאמץ באמונת שכר ועונש שזוכה לשעתו לגילוי פנים גם בזמן הסתר, אך זה נשאר בקביעות רק לזוכה בתשובה מיראה

כב. עיקר העבודה בתורה ומצוות – אחר שזוכה לתשובה מאהבה........................... 1

קלג) עיקר העבודה בתורה ומצוות כראוי הוא אחר שזוכה בתשובה מאהבה, כי רק אז יכול לעסוק כמצווה עלינו

משל למלך שחשק לבחור לעצמו את כל אוהביו הנאמנים, וזה עשה ע"י שהכריז שכל הרוצה לעבוד בהיכלו – יכול, אלא שהעמיד שומרים שהטעו והסיתו את הבאים, באופן שרק הגיבורים שבאנשים הצליחו להיכנס ולעבוד ולשמש את המלך בהיכלו, ואז אין להם עסק בכל המפריעים

הבחירה הנוהגת בזמן הסתר, אינה נוהגת בזמן ההשגחה הגלויה, שאז מתחילים לפסוע במדרגות הרבות, עד להתקיימות מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו

כג. ההשתלשלות מתורה דאצילות לתורה דעולם הזה........................................ 1

קלד) ההעדר קודם להויה, ואין גילוי אלא במקום שהיה מקודם הסתר

קלה) הבנת הענין שכל התורה כולה – כולל שמות הגסים שבה – שמותיו של הקב"ה

קלו) דרכנו לבא מהבלתי מושלם למושלם, אך דרכו ית' היא שנאצלת מפניו השלמות ומשתלשלת עד לחומריות שבעוה"ז

קלז) התורה יצאה מלפניו ית' בתכלית השלמות, ונצטמצמה בצמצומים רבים, עד להתלבשותה בלבושים גסים בעולם החומרי

קלח) מבחינת המאור שבתורה אין שום שינוי בין תורה דאצילות לתורה דעולם הזה

בגמר תיקונם, תעלה חשיבות הלבושים הגסים שבתורה, על לבושיה הזכים, כי ההסתר הוא סיבת הגילוי

קלט) משה הוכיח שהתורה בלבושי המלאכים – לא מגלה את האורות הגדולים, ובזה ניצחם

קמ) ההבחן שיש בין העולמות בתורה, הוא רק בלבושים

ע"ש התלבשותו ית' בתורה הוא נקרא 'מורה' ולבושי התורה המכסים הם בחינת כנפים

כשזוכה לגמר התשובה מאהבה נאמר ולא יכנף עוד מוריך

קמא) הדרך למצא גילוי פניו ית' הוא רק בתורה ולא בדרך צומות ותעניות

כד. מהות חכמת הקבלה...................................................................... 1

קמב) התורה מתחלקת לד' בחינות המקיפות כל המציאות שהם עולם שנה נפש ודרכי קיומם

קמג) חיצוניות המציאות מכונה עולם, הפנימיות שבה מכונה נפש, ההשתלשלות לדורותיה מכונה שנה, ועליהם נוסף דרכי קיום המציאות

קמד) ישנם ד' עולמות אבי"ע שיצאו זה מזה בדרך חותם ונחתם על כל בחינות עש"נ וקיומהם

כל העש"נ וכל חידוש דבר הנעשה כאן בעולם הזה, נמשך משורשו העליון שבאצילות

קמה) מהתלבשות התורה בעש"נ וקיומיהם שבעוה"ז נמשכת תורה הנגלית, וההתלבשות בעולמות עליונים מכונה 'חכמת הקבלה'

קמו) המושגח בהסתר פנים נבחן שעוסק בתורה הנגלית, והזוכה לגילוי פנים מתחיל לעסוק בחכמת הקבלה שהיא הלבושים הזכים שבתורה

קמז) אותם לבושי התורה שהיו מסתירים את הקב"ה בעת הסתר פנים, נעשו ללבושי אור מצוה וזכויות לזוגה לגילוי פנים

ההבחן בין תורה דאצילות לתורה דעוה"ז הוא רק בבחינת האדם העוסק בה

קמח) כונת הגר"א שתחילת התורה היא בסוד, כי כן מכונה תורה הנגלה שהקב"ה מסתתר בה

כה. ד' עולמות אבי"ע דקדושה ודקליפה בדרך העבודה...................................... 1

קמט) הסבר העולמות אבי"ע דקדושה ודקליפה

קנ) ב' בחינות ההסתר הם כנגד עולם העשיה שרובו רע

בחינה ראשונה של גילוי פנים היא כנגד עולם היצירה שהוא חציו טוב וחציו רע כמדרגת בינוני

בחינה ב' וג' של אהבה הם כנגד עולם הבריאה שרובו טוב

בחינה ד' של אהבה, שהיא נצחית ואינה תלויה בדבר היא כנגד עולם האצילות שאין בו כל רע

קנא) מרכבת הקליפה דעשיה היא מבחי' ב' הדרגות דהסתר פנים לגרום לאדם שיכריע לכף חובה

יצירה דקליפה תופס בידו כף חובה שביצירה דקדושה

בריאה דקליפה יש בכוחה לבטל את הדבר שבו נתלית אהבה בבחי' ב' דאהבה

אצילות דקליפה יש בכוחה להכשיל את הבחי' ג' של אהבה מכח ההשגחה כלפי אחרים

קנב) אצילות דקליפה היא כנגד בריאה דקדושה ולא כנגד אצילות דקדושה

כו. ספרי חכמת הקבלה – למי מיועדים ודרך לימודם......................................... 1

קנד) רוב ספרי הקבלה מכוונים לזוכים לגילוי פנים והשגות עליונות

כמו העוסק בתורה הנגלית צריך לדעת הנהגת העוה"ז כדי להבין עניני התורה, כן הזוכה לגילוי פנים זקוק לספרי קבלה כדי לידע כל הנהגות עש"נ שבעולם בו הוא עוסק,

קנה) המקובלים חייבו לכל אדם ללמוד חכמת הקבלה כיון שע"י הרצון להבין מה שלומדים מעוררים האורות המקיפים של נשמתם, שמחכים לאדם עד שיגמור לזכך כלי הקבלה שלו

על ידי שמזכיר שמות האורות וכלים השייכים לבחינת נשמתו, המה מאירים לו ומשפיעים שפע קדושה וטהרה המקרבים להביא לשלמותו

קנו) תנאי חמור לעוסקים בחכמה שלא יגשימו ח"ו כי אז יקבלו הזק במקום תועלת

מטרת פירושי פנים מאירות ומסבירות היה להציל מהגשמה, אמנם הם לא השיגו מטרתם מסיבה שהמעיינים לא מרגישים את החובה לחזור ולשנן כל מילה ומילה

מהות ומטרת חיבור הספר תלמוד עשר הספירות, ודרך בניינו

סדר הלימוד

* * *

 הקדמה לספר פנים מאירות ופנים ומסבירות

א) בשלהי עוקצין לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, ג' דיוקים / דברי אגדה אין להם פשט / תחילת ההשגה מהסוד, שאחד השגה אמיתית בסוד דרוש ורמז, משיגים אז הפשט. ........................................................ 1

ב) חקירה בהעלמה הנוהגת בחכמת האמת / בדורות הראשונים נהגו העלמה גם בחכמות חיצוניות.          1

ג) הבחן בדצח"ם / ובד' המפלגות שבמין האדם. ........................................................... 1

ד) טעם להעלם החכמה / קושיא לדברי הזוהר דעתידא חכמתא דא להתגלות ביומי משיחא / עיקר גאולתנו המקווה לנו, היא השגת הדעת / שלימות הגופות וצרכיהם לא יאונה בטרם השגת שלימות הדעת / חכמת האמת מחוייבת להתפשט בטרם הגאולה.             1

ה) ביאור, המאור שבה מחזירו למוטב / ביאור על דברי חז"ל אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב / התנצלות על שגילה בחכמה יתר מהקודמים. ................................................................................................... 1

ו) התעוררות לבקש חכמה ומטרת החיים / קטרוג המלאכים מה אנוש כי תזכרנו וכו' / ביאור על המגדל המלא מכל טוב ואין לו אורחים / מתן שכר הנשמות כבר מוכן מכל מראש לכל הנבראים / ענין הצורך לאדם גשמי המורכב מגוף ונשמה. .... 1

ז) שכינה בתחתונים צורך גבוה ע"ד משל / ב' הדרכים להשגת השלימות. ............................. 1

ח) פעולת חכמי הדורות / רוממות שיטת האר"י ז"ל, קורותיו, תפוצת חכמתו, ימי חייו, בית מדרשו, והצוואה שלו לתלמידים / ע"י מי ואיך ומתי נעשה הסדרים בכתבי האר"י ז"ל. ..................................................................................... 1

ט) גדלות הבעש"ט זי"ע / ההבחן בין שיטתו לשיטת האר"י ז"ל וע"ד משל / תקות דורינו זה תלויה בהתפשטות חכמת האר"י ז"ל / התנצלות שלא טרח בחיבור זה לכל אותם האוהבים להסתכל בארובות. ........................................................ 1

י) דברי הראב"ע בחפץ הנדרש מעסק התורה והמצוות, וביאור דבריו. .................................. 1

יא) ז' קושיות במדרש רבה פ"ח, בד' כתות המלאכים / חסד, ואמת, צדק, ושלום, שנשאו ונתנו בבריאת האדם / ב' הנהגות שבעולם הזה ההפכים זה לזה, שהם הנהגת המציאות, והנהגת דרכי קיומו. ........................................................... 1

יב) ב' בחי' הפכיות שיש בע"ס דקדושה / ענין אור פנימי ואור מקיף / כלי פנימי וכלי חיצוני / ענין ההפכי עד לפירוד שיש בין מערכת הקדושה למערכת הס"א / מציאות תיקון אינו נוהג לא במערכה דקדושה, ומכ"ש בסטרא אחרא, זולת באדם שבעולם הזה / ענין הצורך למציאות מושג הזמן.         1

יג) הצורך לשבירת הכלים / תכונת שבירת הכלים / תכונת ש"ך ניצוצין, ורפ"ח ניצוצין, ול"ב ניצוצין / ביאור לא נבנה צור אלא מחורבנה של ירושלים / תוכן שתי המערכות של זה לעומת זה / תקציב אור המחוייב להיות בקדושה שיהיה סיפוק בידה להנהגת קיומו של המציאות. 1

יד) אור פנימי של הנשמה המה חסד וצדקה / אור מקיף המה אמת ושלום / טעם למה נקרא האמת חותם / האמת מוחה בבריאת אדם הראשון, לצד שלא היה לו אז כלי חיצון לאור מקיף. ........................................................................ 1

טו-טז) ביאור הכתוב ויהיו שניהם ערומים וכו' / ב' הבירורים, א' טוב ורע, ב' אמת ושקר / אדם הראשון מצד היצירה, הספיק לו בירורי אמת ושקר / מצות עשה ומצות לא תעשה שהי' לו בגן עדן / ביאור מה שהוסיפה באיסור נגיעה בעץ הדעת / ביאור על מ"ש בלשון פן תמותון, כמסתפק.         1

יז) מבאר המשך הפסוקים מפרשת עץ הדעת. ................................................................ 1

יח) מבאר הטעות שהיה להם בעץ הדעת ע"ד משל / ענין ויפח באפיו נשמת חיים, שהוא נצחיות / ענין התפרטותה מכלל לפרט / חיי הפרט נק' זיעת חיים טפין טפין. ................................................................................................... 1

יט) ביאור לדברי חז"ל הוא השטן הוא היצר הרע הוא מלאך המות וכו' / ב' הקלקולים שנעשו בסבת החטא / ביאור לדברי חז"ל, בהזדמנות מלאך המות בחרב, וטפה של מרה בקצהו וכו'. ..................................................................... 1

כ) ענין העודפות שיצאו בגופו בסבת החטא / ענין המיתה שנמשך בחיוב מסבת העץ הדעת / ביאור ענין ב' הנהגות ההפוכות זה מזה / ביאור התוספות במסכת כתובות ק"ד. ............................................................................................. 1

כא) תשלום ביאור המדרש רבה פ"ח / ביאור על דברי חז"ל אכלתי ואוכל עוד / למה מתן שכר המפורש בתורה היא שלימות הגוף / ביאור על דברי חז"ל כל הנביאים לא נתבאו אלא לימות המשיח וכו'. ..................................................... 1

כב) ביאור לדברי חז"ל, שהשלום הוא רק כלי מחזיק ברכה / הצורך לריבוי אנשים בכל דור / ענין אנשים רקים בריבוי כבד מאד, הנצרך לכל נשמה ונשמה / ענין עוז ושלום / כל הדבר שב למקומו בשלום. .................................................. 1

* * *

מבוא לספר הזוהר

א. ג' גדרים שבזוהר הקדוש................................................................................... 1

א) בשל עומק חכמת הזוהר, יש ליתן מבא וגדרים למעיין בו.

ב) כל דברי הזוהר הם ערכים של עשר ספירות, שזה מספיק לביאור כל החכמה.

ג-ה) ג' גדרים בזוהר: הוא עוסק רק בחומר ובצורה שבחומר, רק בעולמות בי"ע, וכן באצילות וא"ס בשיעור שבי"ע מקבלים מהם, ורק ביחס לנשמות בני אדם שבאותו העולם.

ב. עשר הספירות – עשר השגות של האור האחד...................................................... 1

ו) ישנן ע"ס הכוללות כל העולמות, וישנן גם בכל פרט.

ז) כמו אספקלריא הצבועה בד' צבעים, שהאור מצטבע בעברו דרכה, כן האור שהוא אלוקיות וללא שינוי, בעברו דרך הכלים שהם חו"ב תו"מ, נגרם שינוי ביחס למקבלים, ונמשל לד' צבעים.

ג. ההבחן בין אור האצילות הנרמז ב'לבן' לעולמות בי"ע............................................. 1

ח) האורות מכונים 'ספר', וכמו ספר גילוי החכמה שבו הוא בדיו ולא בלבן שבו, כך באצילות שהוא חכמה ולבן, אין בו תפיסה, אלא בבי"ע שהן הדיו שבספר /  עולם אצילות הוא נושא לגילוי חכמה שבבי"ע,  כהלבן שבספר שנושא לאותיות.

ט) מטעם זה אין הזוהר עוסק, אלא בהארת אצילות היורדת לבי"ע במקומם, או בעת שהם עולים ומלבישים לעולם האצילות.

י) בד' עולמות אבי"ע, המוחין שבמציאות הרוחנית והגשמית נמצאים בהם ונמשכים מהם.

ד. ד' אופני השכלה, וב' האופנים שבהם הזוהר עוסק.................................................. 1

יא) ישנן ד' אופני השכלות: חומר, צורה מלובשת בחומר, צורת מופשטת, ומהות.

יב) אין לנו השגה במהות לעצמה, אלא רק בגילויים הנמשכים ממנה.

יג) בחומר שהוא גילוי מהמהות, יש לנו תפיסה שלמה.

יד) בצורה המלובשת בחומר יש תפיסה מתוך נסיונות שנעשים בהתנהגות החומר.

טו) צורה מופשטת שאינה מלובשת בחומר, אינה מקובלת על לב המשכילים, כי לא ניתן לסמוך עליה במאת האחוזים.

טז) בכל פרט מהעולמות נוהג ד' הבחינות הנ"ל, ורק מהחומר וצורה המלובשת בחומר, הזוהר מדבר.

יז) ד' ההבחנות הנ"ל נוהגות בכללות העולמות, שהאין סוף הוא סוד המהות, והאצילות הוא צורה מופשטת, וע"כ הזוהר לא עוסק בהם, אלא מהבי"ע שהם בחי' החומר, והארת האצילות שבהם, שהיא צורה המלובשת בחומר.

יח) בכל פרט בעולמות נוהגת חלוקה זו, שבכתר וחכמה שבהם הזוהר לא עוסק.

ה. בחינת הדצח"מ שבכל העולמות, והמדבר שהוא המרכז בהן..................................... 1

יט) ד' בחינות במזונותיו של אדם הנמשכים מד' הבחינות דצח"מ שהם שיעורים ברצון לקבל.

כ)האדם ניזון מידת קיומו (דומם) ותאוות בהמיות (צומח) מדברים הנמוכים ממנו, תאוות אנושיות (חי) מבני מינו, ומושכלות (מדבר) מבחינה עליונה ממנו.

כא) בכל העולמות יש בחינת דצח"מ הנחתם מדצח"מ שבעולם העליון ממנו, ובכולם, המדבר הוא מרכז העולם, ושואב מזונותיו מהדצח"מ באותו העולם.

ו. ענין השנויים הנאמרים בספירות שהם אך ביחס לבי"ע............................................. 1

כב) יש להבין בכל התוארים הגשמיים המובאים על הספירות, כיצד יתכן שהאלוקיות תקבל שינוים מסיבת התחתונים / גם אם השנויים הם בכלים של הספירות, עדיין צריך להבין כיצד ייתכנו שינויים בעולם אצילות ששם הכלים הם אלוקיות ואחדות גמורה עם האור / מה הם ג' הבחינות איהו חיוהי וגרמוהי שבעולם אצילות.

כג) אין מדברים ממחויב המציאות שה"ס מהות שאין לנו בו השגה, והשם אין סוף הוא לפי השגת הנשמות בבחינת מה שהיו כלולים בו ית' בסוד מחשבת הבריאה.

כד) סדר העולמות מובן לפי בניין בית בסדר הוויות העולם / א"ס הוא בחינת המחשבה הראשונה, שבו מצויר הבריאה בשלמות, ועולם אצילות הוא סוד התכנית לפרטיה / בב' המצבים א"ס ואצילות, מצד הנבראים זהו רק בכח ולא בפועל, אלא שבמחשבה אלוקית, היא מציאות ממשית.

כה) ג' העולמות בי"ע הן הוצאה מהכח אל הפועל, והתלבשות האלוקיות בע"ס שהם הכלים.

כו) כל פרט וחידוש קטן נמשך מא"ס שהוא מצב הא' של הנשמות, ומשם לאצילות, ומשם לנשמות דרך בי"ע, ושם מקבל בחינת נברא.

כז) כל השנויים המתוארים בעולם אצילות הם רק כלפי הנשמות המקבלות / מציאות הנשמות מתחילה בעולם הבריאה, והכלים שבה אינם אלוקיות וע"כ יתכן בהם שינויים ומספר, משא"כ האור המלובש שם, הוא אלוקיות גמורה.

כח) הכלים שבבי"ע מקבלים את כל פרטיהם מאצילות שהוא התכנית המחשבתית.

כט-ל) על עולם אצילות נאמר איהו חיוהי וגרמוהי חד: 'איהו' הוא האלוקיות שאין בו תפיסה, 'גרמוהי' הם הכלים חו"ב תו"מ הנגלים בבי"ע ונמצאים באצילות אך כתכנית מחשבתית, ו'חיוהי' זה האור המושג למקבלים ע"י עלייתם לאצילות, וכולם באצילות הם אחדות פשוטה.

לא) מה שכתוב שע"י מעשי בני ישראל המוחין מתגדלים או מתמעטים, היינו מבחינת מה שהמקבלים זוכים להנות מהשפע.

 לב) עולם האצילות כשלעצמו אין בו כל שינוי בין אם מקבלים ממנו או לאו, בדומה למדליק מנר לנר, שאין בנר הראשון שינוי.

לג) יש חפץ אלוקי שכל השינויים המתראים אך בנשמות, יתראו אליהם כאילו הם בו ית' עצמו.

ז. ביאור הזוהר הקדוש המסביר את השגת הנשמות................................................... 1

לה) ציטוט והסבר הזוהר הקדוש בענין הציור והתמונה הנאמר באלוקיות.

לו) הצורות נמשכים אל המקבלים מספירת המלכות, אלא שבשל שיתוף המלכות בבינה נשרשו כלי המלכות בבינה.

לז-ח) מהבינה אחר השתתפות המלכות בה, נמשכות צורות אל המקבלים, בתמונת אדם, שתרי"ג אברי גופו נמשכים מתרי"ג כלים של נשמתו.

לט) מה שמובא שיש כלים גם בכתר וחכמה, היינו בבינה ותו"מ הפרטיים הנכללים בה.

מ) ריבוי השמות שה' נקרא בהם, הם כדי שיכירו אותו בכל מידה שבו.

מא) ההתלבשות בספירות היא כדי שהנבראים יכירו אותו, ועם זאת, אוי לו למי שיאמר שהמידות נמצאים בו עצמו.

* * *

מבוא קדמון לספר הזוהר.......................................................................... 1

א) שאלות בהבנת דרושי ספר הזוהר, הכינויים שבו, והשינויים הנאמרים בעשר הספירות.

ב) לפני מתן תורה, התורה האירה רק בבחינת הפנימיות שבה, שהיא חלק הסוד / במתן תורה ניתן הכח להתפשטות התורה לכל פרטי האומה, שע"י קיומה בחלק המעשה וללא כוונה – ניתן להתקדש.

ג) מעלת התורה גדולה שאפילו בקטנותינו יש בה אחיזה מ"מ בבחינת הפשט.

ד) אין להישאר בהבנת התורה והמצות כדרך שלמדו בקטנות בעוד שבמילי דעלמא האדם הולך ומתפתח.

ה) יש להבין, מדוע הזוהר וכן התורה נוקטת בענייני אלקיות דימויי לשון הגוף, ולא נוקטים לשון המותאמת לאלוקות.

ו) אין בתורה כלל לשון מליצה כלשון בני אדם.

ז) כל מילה בתורה היא סוד שם קדוש שפירושו השגה / ד' הבחנות במילות התורה.

ח) הזוהר מבאר את ההשגות המיוחדות שכל מילה בתורה מראה עליהם.

ט) גילוי התורה נעשה לפרקים. מתחילה חלק מבחינת המעשה, אח"כ תשלום בחינת המעשה, ורק ברצון השי"ת נתגלה לבסוף שאר חלקי התורה.

י) הפשט ניתן רק בכדי שיהיה לכל אחד מישראל אחיזה בתורה, וכדי שיוכל להתקדש בסגולתה ולעלות במדרגות הפרד"ס לעשות כל מצוה בכוונתה הראויה.

יא) כל התוארים שבזוהר הם מציאות קבועה, ולא כמחשבות בשר ודם שלפעמים חושבים כך ולפעמים כך.

יב) יש ג' הבחנות בע"ס והפרצופים: א) עצמותו ית' שלית בה תפיסא. ב) אורות הנמשכים ממנו. ג) כלים שבהם מתלבשים האורות.

יג) כל התוארים והשינוים הנאמרים בזוהר הם אך ורק בכלים, שבהם נוהג העלם וגילוי ביחס לאור.

* * *

הקדמה ראשונה לפי חכם.......................................................................... 1

א) שלימות האדם היא בדווקא בלימוד חכמת הקבלה.

ב) בעצמות הבורא ית' הדיבור וההרהור אסור, והמדובר הוא רק מאורותיו המתפשטים לתחתונים, ובזה יש מצוה וחיוב לדרוש ולחקור.

ג) כל העולמות הוכנו רק להשלמת נשמות עם ישראל / הן מהות המציאות והן קיום המציאות השתלשלו דרך כל המדרגות.

ד) כל התורה היא השגות המתפשטות מהבורא ית' לעבדיו, ומתחילה היא מזככת הגוף ומגדילה הנשמה עד שמשיגים את שכר הנשמות.

ה) התורה מכונה בהתחלה 'תרי"ג עיטין' שהם עצות לזיכוך, ולבסוף מכונה 'תרי"ג פיקודין', כי זוכה להשיג שהמצוות הם כלים שבתוכם שוכן האור.

ו) התורה והקב"ה חד הוא אלא ההבחן ביניהם הוא בכלל ופרט, כי הקב"ה הוא כלל האורות, והתורה היא תרי"ג אורות.

ז) ההבדל והחילוק ברוחניות תלוי במידת שינוי הצורה / אם לכל בני האדם היו מושכלות ונטיות שוות לגמרי, הם היו נחשבים לנפש אחת המלובשת בהרבה גופים.

ח) נשמות בני אדם הם חלק אלוק ממעל שנשתלשל לעוה"ז, וע"י תורה ומצוות נשלם קומתה לקבל את כל התרי"ג פיקודין. ובעת הזו נמצא שאורייתא וישראל חד הוא, כי אין חילוק בין אור הנשמה לאור התורה / אורייתא קב"ה וישראל חד הוא.

ט) חלק הא' של תורה ומצוות בבחינת עיטין הוא הכנה לחלק הב' של תרי"ג פיקודין שהוא תכלית הבריאה.

י) כל חלק תורת הנגלה היא כבחינת הכנה להשגת חלק הנסתר על דרך תרי"ג פיקודין.

יא) החיוב לעסוק בפנימיות התורה, וכן סיבת גילוי הפנימיות לעת עקבתא דמשיחא הוא מסיבת שבהם תלוי שלמות הכונה בבריאה.

יב) ברצות ה' להחיש פדות נפשנו גלגל על ידי לגלות סודות הזוהר וכתבי האר"י.

יג-טו) סיבה נוספת לגילוי הביאור הוא להוציא מדעת האומרים שבחכמת הקבלה אין בינה ודעת אלא קיבוץ של מלות ושמות שאפילו האריז"ל לא ידע ביאורם.

יד-יח) הזוהר שופך מרה על החושבים כי התורה היא סיפורים כפשוטם וללא פנימיות, ומה היו אומרים בעלי הזוהר על האומרים שאין שבזוהר עצמו אין דעת וסברה אלא פטומי מילים.

טז) קבלתי רשות מן השמים לגלות החכמה.

יז) החכמה העמוקה נגלית רק לבני ישראל, בסוד תפילין שבראש.

יח) החכמה המיוחסת לבורא נקראת פנימיות, והחכמה המיוחסת לנברא נקראת חיצוניות, ואוי לאומרים שרק בחיצוניות יש חכמה.

יט) הרוצה לקבל עול מלכות שמים, יהגה בספרי, ולאט לאט יתרחב שכלו ויתקרבו אליו מאורות העליונים.

כ) אומות העולם מושכים חיותם מחיצוניות, ובני ישראל מפנימיות.

כא) מי שאינו מאמין שחכמת האמת היא פנימיות ושורש לכל ז' חכמות שבעולם, הלימוד בחכמה יזיק לו.

* * *

הקדמה שניה לפי חכם............................................................................... 1

א) שם הויה כולל לכל השמות / שם המפורש הוא שם ע"ב, והוא שורש חכמה ובינה שבעולמות / הכתוב בספרים, הוא מהתפשטות שם ס"ג.

ב) ביאורי, הוא לתת אחיזה בדברים עליונים גם לפשוטי עם יעקב.

ג) ביאורי הוא אך כמפתח לבית האוצר, ולא האוצר בעצמו.

ד) התפשטות אור א"ס לעשות כלים מכונה 'מחשבה', ללמד שהבריאה אינה מחיובת המציאות.

ה) מחשבת הבריאה מחייבת רצון לקבל בנברא / ביאור סדר התפתחותו.

ו) בספירת הבינה נגלה הרצון לקבל הנבחן לחושך ביחס למאציל.

ז) ביאור הספירות ז"א ומלכות / ביאור 'דינא רפיא' ו'דינא קשיא'.

ח) ביאור התפשטות א' שלפני הצמצום, הצמצום, והתפשטות ב' שלאחריו.

ט) ביאור הצמצום בדרך מאמר חז"ל על שיתוף מידת הרחמים בדין.

י) ביאור דברי המדרש שטרם הבריאה היה ושמו אחד.

יא) נשמת אדם הראשון כלולה מכל העולמות מא"ס ועד סוף אבי"ע.

יב) כל ההבחן בין ה' העולמות הוא בשיעור התלבשות קומת האור בכלי.

יג) במקום סיום האור – צרור שלימותו.

יד) מקום התלבשות כל פרצוף הוא תחת כתר של עליונו.

טו) ביאור תיקון 'שינוי השם' שנעשה באדם הראשון בסוד הצמצום.

טז) ביאור תיקון 'שינוי מקום' שנעשה באדם הראשון.

יז) ביאור תיקון 'שינוי מעשה' שנעשה באדם הראשון.

יח) תיקון חטא אדם הראשון הוא ע"י העלאת ניצוצין קדישין מהקליפות, בכח הטרחא בתורה ומצוות.

* * *

מאמרים מספר פי חכם.............................................................................. 1

מאמר ראשון מספר פי חכם..................................................................................... 1

א-ב) לשון האריז"ל על תחילת בריאת העולמות

ג-ד) אין גילוי בעצמותו ית' – אלא בהארתו

ה) טעם שנקרא חכמת הקבלה

ו) כל העולמות והנשמות עוברים את אותו סדר השתלשלות

ז) כל הישויות בעולם – מהבורא, והשינוים – מחמת המקבלים

ח-ט) הנשמה – חלק אלוק ממעל

י-יב) הפירוד ברוחניות הוא בשינוי צורה

יג-טו) ביאור מחשבת הבריאה וסיבת ירידת האדם לעולם הזה

טז) מחשבת הבורא כוללת כל ריבוי הצורות שבעולם

יז-יח) מחשבת הבורא פעלה בנברא רצון ליהנות

יט-כ) הרצון לקבל שבנברא, מפרידו מהבורא – וזה שורש הקלקול

כא) ד' בחינות ברצון לקבל

כב) חידוש יש מאין בבריאה הוא הרצון לקבל

כג-כה) סיבת הצמצום בבחינה ד' של הרצון לקבל

כו-כח) שיתוף מידת הרחמים בדין

כט) הצמצום מחמת הנאצל ולא מחמת האור

ל) טעם שבגמר התיקון יוכלו לקבל האור

לא) הבחן ד' הבחינות שברצון לקבל הוא רק אחר הצמצום

מאמר שני מספר פי חכם........................................................................................ 1

בענין: א. ענין התלבשות הקדושה בקליפות / ב. מהות הקליפות / ג. הסתירה בין המציאות לקיום המציאות / ד. אין העדר וחילוף ברוחני / ה. הדרך שבה מתקן האדם את הרצון לקבל שבו.

מאמר שלישי מספר פי חכם.................................................................................... 1

בענין: א. ביאור על השמות מחשבה ורצון שאנו מכנים באור העליון ית' / ב. הענין מה שהא"ס לא עולה בשם / ג. ענין היחוד דמחשבה ורצון / ד. סוד מה שאמרו ז"ל הוא אחד ושמו אחד

מאמר רביעי מספר פי חכם..................................................................................... 1

חפץ ה' בבריאה כדי לגלות שמותיו רחום וחנון וכו' כבעץ-חיים בתחילתו / משל למלך שאסף סגולת מלכים וחכמה רבה, וחשב להוריש כל זה לבנו יחידו, ויגדל הילד הוא לא יצלח, בלי תאוה ובלי דעת / באין משיג, אין בריאה. והכל בלי צורה, בהיותם באמת מופשטים מצורה. וע"כ משיג רע יהי' בורא רע, ומשיג טוב יהי' בורא טוב.

* * *

הקדמה לספר בנין אב............................................................................... 1

הגאולה תלויה בלימוד חכמת הקבלה בהבנה / העוסקים בה מועטים מפני הקושי בהשגתה בשל פיזור העניינים / מטרת החיבור הוא לקבץ על כל מילה את הדרושים הכתובים בה, ולבארם

* * *

הקדמה לבנין החברה העתידית.............................................................. 1

א. ספרי הקבלה משביעים את נפשנו ואנו רוצים שכל אחינו שבמדבר יהיו מאושרים ממנה כמונו.

ב. ע"י חכמה זו המבארת סדר ההשתלשלות, נקל למצא את התיקונים העתידים.

ג. יתרון האדם על הבהמה הוא שיודע להתבונן בעבר בכדי לתקן העתיד, ולכן מתפתח.

ד. בפנימיותינו אנו מתפתחים רק ע"י יסורים.

ה. ע"י ספרי הקבלה המבארים הסדרים שיהיו באחרית הימים נוכל לתקן דרכנו כבר היום.

ו. קריאה לבני הדור ללמוד חכמת הקבלה ובזה יכריעו העולם לכף זכות.

* * *

הקדמה לבית שער הכוונות...................................................................... 1

א. חכמת הקבלה – חקירה אלוקית במעשי ה' / ע"י השגה ביראת הרוממות זוכים לדביקות / יחס של עצמותו ית' עם העולמות מכונה אין סוף

ב. ד' הבחנות במצב א"ס

ג. ההפרש בין עולמות: א"ס, א"ק, אבי"ע.

ד. עצמותו ית' היא מהותו, והארתו היא יחס משותף בין האור לכלי / טעם שא"ס מכונה הארתו.

ה. א"ס ואצילות הוא עצמותו, כי אין כלי מתחיל אלא רק מבריאה.

ו. אנו מכנים גם את א"ס כהארה, להיותנו מדברים כפי השגתינו.

ז. ב' בחינות מלכות אחר הצמצום / כל השינויים הם במלכות המסיימת, שהיא נקודה דעולם הזה.

ח. באצילות אין כלי בנפש ורוח, ובא"ק אין כלי בכל הט' ראשונות.

ט. כלפי הנבראים יש ריבוי מקרים, ביחס לעצמותו, הכל אחד יחיד ומיוחד.

י. כתר וחכמה הם עצמותו ומגדל מלא כל טוב, בינה וזו"ן הם מקום הגילוי / טעם שבי"ע מקבלים ע"י עליה לאצילות.

* * *

הקדמה לחכמת הקבלה מהי.................................................................... 1

טעם לחיבור

* * *

קונטרס מורה אמצעי.................................................................................. 1

א) להסתכל רק בספרי חכמים נאמנים

ב) ספרי הנבואה וספרי עצמי : גדרם מפורסם – ביאורם חידוש

ג) ב' הקוטבים: השגחה פרטית ואהבת השי"ת

ד) דבריי הם כמכונות

ה) משוגע – איש הרוח

ו) אתנן זונה ומחיר כלב

ז) מדרגה א'

ח) השארת הנפש

ט) אדם הראשון ואדם פרטי

י) זקן חדש

יא) דרך ההבנה של דברי

* * *

קובץ מאמרים בענייני הההקדמות......................................................... 1

מאמר א-בביאור המצבים: הסתר, הסתר בתוך הסתר, וגילוי פנים......................... 1

מאמר ג'סיכום סדר ההקדמה לפנים מאירות ומסבירות........................................... 1

מאמר ד'מנא ליה לחז"ל דחוצפא יסגי / הצורך בריבוי נשמות / הסטרא אחרא וקלקולה. 1

מאמר ה' ביאור ויכוח השי"ת והמלאכים בעת בריאת העולם..................................... 1

מאמר ו'הצורך בריבוי עם לתיקון חטא אדם הראשון............................................... 1

מאמר ז'ביאור קנין אדם הראשון לכלי דבחינה ד' בסיבת חטאו................................. 1

מאמר ח'טעם גילוי החכמה בחיבורי.................................................................... 1

מאמר ט'פירושיי הם דרך ומבוא להתקרב למלאכת ה'............................................ 1

מאמר י'בענין השפה הנוהגת בחכמת הקבלה ובאגדות חז"ל.................................... 1

מאמר י"אמבשרי אחזה אלוקי........................................................................... 1

מאמר י"בכללים בענייני השגת הכלים................................................................ 1

מאמר י"גשורש המתקות – הוא סוד יגיעה ושכר................................................... 1

מאמר י"דהשגת פרד"ס הוא מתחיל מסוד כגר"א ז"ל............................................. 1

* * *

לקט כללים ודברים שאמר בעל הסולם על ספריו.............................. 1

על דרכו בכתיבת דברי תורתו ופירושיו..................................................................... 1

על מהות דברי תורתו / רשות מן השמים לגלות / ביאוריו ביחס לספרים קדמונים / על מדרגותיו בשעת הכתיבה / חיבורי נכתב כראוי למתחילים – אמנם יש בו רמזים שיובנו אך לשלמים

חכמת הקבלה...................................................................................................... 1

פרסומה בעולם – שופרו של משיח / ההבחן בין תורת הנגלה לתורת הנסתר / כללים נחוצים ללומד בה, בענין השפה הנוהגת בה / בזמן עליה – טוב לעיין בסתרי תורה / תנאים ללימוד חכמת הקבלה

תנ"ך ואגדות חז"ל................................................................................................ 1

זוהר הקדוש ופירוש "הסולם"................................................................................... 1

סידור הזוהר ע"י רשב"י / חיבור הפירוש הוא סימן לימות המשיח / טעם שהזוהר נכתב בלבוש של מוסר / להבנת הזוהר צריכים להיות נקיים מאהבה עצמית / תיאור על כתיבת פירוש הסולם וחשיבותו / חשיבות הדפסת הזוהר / השגת הזוהר תלויה בשמחה / המפתח להבנת הזוהר / בענין הדרן על הזוהר / גילוי הזוהר - סימן לגדלות הדור / על דרך כתיבת הזוהר / חשיבות לימוד הזוהר בשבת / חשיבות לימוד הזוהר בשבת

זוהר חדש........................................................................................................... 1

תיקוני זוהר......................................................................................................... 1

כתבי האריז"ל..................................................................................................... 1

חידוש האר"י ז"ל קודמיו – גילוי פרטי האור חוזר / סיבת הבלבול בכתבי האר"י ז"ל

תלמוד עשר הספירות............................................................................................ 1

הדרך ללימודו / על חלק ג' מתע"ס / בין הפנים מסבירות לתע"ס / על כתיבת התע"ס

פנים מאירות ומסבירות......................................................................................... 1

כוונות האריז"ל.................................................................................................... 1

טעם שלא חיבר פירוש על כוונות האר"י / בענין לימוד הכוונות / למי מיועדים הכוונות

דרך הלימוד בספריו.............................................................................................. 1
כפתור חזור

תוכן עניינים מורחב >>