אור הסולם - זכור אזכור
דף הבית >> כלים לימודיים >> ספריית אור הסולם >> ספריית בעל הסולם >> שירים >> זכור אזכור
אור הסולם: מרכז מורשת בעל הסולם
הועלה לאתר ע"י צוות עמותת "אור הסולם"


שיר מאת בעל הסולם

"זכור אזכור מעללי י-ה                                        גדלו ורוב טובו אשיחה
אשר לא בזה ענות עיני [עני]                                גם כסיל ושפל כמוני
כי שפל ועניו לפניו שוים                                     מעשי ידיו הנם כולם
אשר בשפל גגי ה"י גגי הנקובה                            והגשם מורדני ישחפני עד חובה[1]
ונפשי המרה לא ידעה מקומה                               ויד ה' נגעה בה בשכבה ובקומה
גם רוחי הציקתני עד מוות                                   נלאה נשא בפנ"י רוק וכלימות
אז בלילי טבת הארוכים                                       קולי אל אלוקים ואזעקה בין החוחים
נתעקשתי ולא נתתי דמי לו                                  כל הלילה ותמיד לא חשתי לו
אז דימתי שנשכחתי שעושיני                              אין לו עסק עם שפל כמוני
כאשר גופי נגוף מלא אספסוף                              ולבריה כמוני טהור לא יכסוף
כבר הסכמתי אשר בדמי ימי                                 כן אלכה בשערי שאול ואהימה
אמנם קדוש ונשגב ומי הכירוהו                            גם בקצוות דרכיו לא ידענוהו
כאז ויקשב ד' וישמע לנפש נענה                          כי עומד בימינו ובידו המענה
יודע כל חפצי בטוחות מודיעני                            כי תזכה לבטח בגדולות לעובדני
באלה הדברים לא פחות ולא יותר                        נשלם כל המלאכה די והותר".

[1] עי' גמ' סנהדרין דף ק' עמ' ב' בביאור הכוונה בזה.